Zpět     
  Herbol  -  Herboplus

Ke stažení


Bezpečnostní list

Technický list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Je matná, vodouředitelná barva na vnitřní stěny. Je omyvatelná podle DIN 13300, třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2. Lehce se natírá, nestříká a má nízkou spotřebu materiálu. Dodává se v bílém odstínu.
Spotřeba - cca 0,16 - 0,22 l/m2
Balení - 12,5 l
Nanášení - štětcem, válečkem, stříkáním (také airless)
Schnutí - přetíratelný za cca 4 - 5 hod.
- zcela proschlý za cca 2 - 3 dny
Ředidlo - voda
 


Popis výrobku:
Herbol-Herboplus je vnitřní malířská barva bez emisí, bez rozpouštědel, bez změkčovadel. Je matná, vodou ředitelná, třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300. Herbol-Herboplus má velmi dobré krycí schopnosti a je lehce a racionálně zpracovatelná.

Hustota:
cca 1,6 kg/litr

Pojivo:
akryl-polymerová disperze

Základní odstín:
Bílý, tónovatelný

Stupeň lesku:
matný

Struktura nátěru:
hladká

Vlastnosti podle DIN EN 13300:
třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2 při spotřebě 6 m2/l resp. 170 ml/m2, matný, velikost zrna jemná

Hraniční hodnoty VOC:
75 g/l (2007) / 30 g/l (2010), obsahuje max. 1 g/l VOC

Skladovatelnost:
cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním (také airless)

Stříkání airless:
zařízení Graco od ST MAX 395 velikost trysky 286 - od x17 – x25 stříkací tlak 150 bar filtr pistole (mesh) 60 úhel nástřiku 40 - 80°

Teplota při nanášení:
min. + 5 °C pro podklad a vzduch během provádě a schnutí.

Spotřeba:
cca 170 - 220 ml/m2 na jeden nátěr

Doba zasychání:
(při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%) přetíratelný za cca 4 - 5 hodin, vyschlý za cca 2 - 3 dny

Ředidlo:
voda podle potřeby

Čištění nářadí:
ihned po použití vodou

Bezpečnostní opatření:
Odpadají. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46).Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Bezpečnostní list pro profesní použití na vyžádání.

Důležité upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.

Příprava podkladu:
Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkřídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem. Vysprávky fluátujte.

Základní nátěr:

Omítky vápenocementové a cementové:
Nové omítky nechejte min. 2 - 4 týdny (podle teploty a ročního období) vyzrát. Únosné, pevné a běžně savé omítky není nutné opatřovat základním nátěrem. Silně savé, pórovité a pískovaté omítky opatřete základním nátěrem Herbol-Putzgrund* (ředěného podle savosti podkladu 1:1 až 1:3 vody) nebo Herbol- Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1)

Sádrové omítky:

Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1) nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěny vodou v poměru 1:1).

Sádrokartonové desky:

Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 ) nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 1:1). Na jemných a broušených přetmelených místech musí být provedena penetrace intenzivně, důkladně vmasírovaná. Dodržení tohoto postupu je nezbytné především u tónovaných odstínů.

Beton a pórobeton (vnitřní):

Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3) nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1).

Pískovec (pouze mrazuvzdorné stavební díly): Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí. Spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné, a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva. Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3) nebo Herbol - Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1).

Únosné staré nátěry (matné, slabě savé) dobře přídržné, přetíratelné tapety a strukturované tapety:

Není potřeba příprava podkladu, možno přímo natírat. Nesoudržné tapety odstranit, lepidlo omýt.

Únosné staré nátěry (lesklé, nesavé):

Vrchní vrstvu zdrsnit a odmastit. Základní nátěr Herbol-Putz-Füller bílý*.

Staré klihové nátěry:

Bezezbytku odstraňte. Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3). nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1).

Mezinátěr pro všechny shora uvedené podklady:

Pro kontrastní nátěry, pro silně nebo rozdílně savé podklady jeden mezi nátěr Herbol-Herboplus* ředěný max. 10 % vody.

Konečný nátěr pro všechny shora uvedené podklady:

Hustý, rovnoměrný nátěr Herbol-Herboplus* ředěný max. 5 % vody. Při navazování pokračovat v práci plynule metodou mokrý do mokrého.

* Dodržujte údaje uvedené v příslušném technickém listu

 Objednávejte   602 314033